• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879 833 666
    • ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ

     ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ
     Кампания: „Купи и спечели! Пазарувай онлайн на изплащане с TBI Bank и участвай за ваучер от 100 лв.!”
     Период на провеждане на кампания:
     08.02.2019 г. – 28.02.2019 г. включително.
     Участващи продукти в кампанията:
     Потребителски кредит за закупуване на стока „Бързи покупки”
     Участващи офиси и търговци в кампанията:
     В Приложение 1 са описани партньорите, участващи в кампанията.
     Териториално покритие на кампанията: Република България
     Организатор на кампанията: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
     ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
     Организаторът на промоционалната кампания „Купи и спечели! Пазарувай онлайн на изплащане с TBI Bank и участвай за ваучер от 100 лв.!” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Промоционалната кампания”) е „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД. Промоционалната кампания се извършва за и от името на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.
     ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
     Периодът, в който може да се участва в кампанията е 08.02.2019 г. – 28.02.2019 г. включително („Период на промоцията”).
     Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на територията на Република България.
     ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
     В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са закупили продукти на изплащане онлайн чрез сключването на договор за потребителски кредит „Бързи покупки” в посочения период на промоцията, с изключение на служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, както и членове на техните семейства.
     Участието в кампанията става автоматично, по силата на сключения договор за потребителски кредит за закупуване на стоки на изплащане, в уебсайт на търговец, упоменат в Приложение 1.
     В кампанията не участват договори за потребителски кредит сключени при схеми с 0% оскъпяване и 0% ГПР.
     Наградите се разпределят при следните условия:
     Всеки клиент, сключил договор за потребителски кредит „Бързи покупки” онлайн, при упоменат в Приложение 1 партньор, в периода на кампанията, участва в томбола за следната награда:
     1) Ваучер на стойност 100 лв. – 14 бр.
     Един и същи клиент получава едно участие в томбола, независимо от сключените договори в периода на кампанията.
     Съгласно ЗПК отказът от потребителски кредит, е право на всеки клиент. В случай на такъв отказ, клиентът автоматично се отказва и от наградата/отстъпката, която е получил от Банката във връзка с договора за потребителски кредит, за който е упражнил правото си на отказ.
     С включването си в настоящата Кампания, участниците могат да бъдат фотографирани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, на сайта на Банката www.tbibank.bg и на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/tbibank.bg/, като спечелили награда от кампанията, за което ще бъдат изрично уведомени от Банката. Посоченият от лицето адрес за кореспонденция ще бъде използван от Банката за предоставяне на всички изискуеми по закон документи съпътстващи получаването на спечелените награди.
     ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ, И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ
     Наградата по чл. 3, т.1 се раздава на томболен принцип. След края на кампанията ще бъде проведена томбола за определяне на печелившите. В томболата участват договори за потребителски кредит, сключени в периода на кампанията. В томболата не участват договори с 0% лихви, ГПР и такси. Тегленето на печелившите ще се проведе до 15 календарни дни след края на кампанията (15.03.2019г.).
     Спечелилият томболата ще бъде уведомен, чрез обаждане или смс, след провеждане на съответното теглене и оповестяване на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg или 

     Фейсбук страницата на Банката: https://www.facebook.com/tbibank.bg/. В случай че спечелилият томболата бъде с анулиран договор или не може да бъде открит на посочените от него контактни данни и не се яви, за да получи наградата си в срок до 30 дни, след обявяването/информирането му, то той губи правото си да получи наградата.
     При предаването на наградата печелившият трябва да подпише Приемо-предавателен протокол (ППП) (Приложение 1) в два екземпляра (по един за него и за Банката) и да изиска от Банката издаването на „Служебна бележка” (Приложение 2).
     В случай че печелившият НЕ желае да получи служебна бележка, е необходимо да изпише собственоръчно следния текст в Приемо-предавателен протокол (ППП) като положи и подпис, а именно: „Отказвам да получа служебна бележка“.
     ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА
     В настоящата кампания ще бъдат раздадени:
      Ваучери на стойност 100 лв. – 14 бр.
     ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
     Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.
     Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Правила и регламенти.
     ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ
     Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти.
     Организаторът се задължава при обработването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. В Политиката за поверителност на “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, наличен на интернет сайта на Банката – www.tbibank.bg и в банковите салони, е посочена информацията за „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД като администратор на лични данни за
     целите и основанията за обработване на личните данни, за категориите лични данни, които Банката обработва, за получателите на личните данни, за правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който могат да се упражнят, както и сроковете за съхранение на данните. С включването си в играта, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработени от организатора на целите на провеждане и администриране на играта и доставянето на спечелени награди, а в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.
     ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ
     В настоящата Промоционална кампания, Организаторът няма задължение да удържа Данък върху доходите на физическите лица при предоставянето на парични награди
     (чл.3, т.1.). Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица, задължение на всеки спечелил парична или предметна награда със стойност над 100.00 (сто) лева е да подаде Годишна данъчна декларация в НАП в срок до 30 април на следващата календарна година на придобиване на дохода.
     Банката всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически лица.
     ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ
     В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.
     ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
     Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

      

     С приемането на наградaтa победителят дава съгласието си „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД да използва снимки и информация, свързана с награждаването за популяризиране на резултатите от кампанията.
     Заявявам желанието си и се съгласявам данните ми да бъдат използвани за издадаване на служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ.
     Да Не
     Получих служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ:
     Да Не
     ПРЕДАЛ: /………………….../ ПРИЕЛ: /…………………../
     (Подпис на лицето предало наградата) (Подпис на печеливш)
     „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД ви информира, че придобивайки доход от парична награда или предметна награда със стойност над 100,00 лв се задължавате съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица да подадете Годишна данъчна декларация в НАП в срок до 30 април следващата годината на придобиване на дохода. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически лица.
     В случай че лицето НЕ желае да получи служебна бележка, е необходимо да изпише ръчно следния текст и да се подпише: „Отказвам да получа служебна бележка“.


     НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА
     ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
     ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП Териториална дирекция на НАП по регистрация
     131134023
     ГДО Адрес за кореспонденция >> (гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)
     гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев 52-54 Изходящ номер >>
     Дата на издаване >>
     СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ) Настоящата служебна бележка се издава на: Собствено име, презиме и фамилно име >>
     ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП >>
     в уверение на това, че през 2019 година е придобил/а облагаем доход от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, както следва: № Вид на дохода Код Размер на облагаемия доход 1 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер 601
     2 Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител 602
     100 лв. 3 Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ 603
     4 Производствени дивиденти от кооперации 604
     5 Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство 605
     6 Доход от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 606
     Забележки:
     1. На основание чл. 45, ал. 7 и 9 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице.
     2. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15 април на следващата година.
     3. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
     4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите. Дата на предоставяне >>
     Ръководител >> (подпис и печат)
     Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка >>
     Упълномощено лице >>
     (Собствено име, презиме и фамилно име) ЕГН/ЛНЧ
     Забележка: Върху сумата от 100 лв. по тази служебна бележка е удържан данък в размер на 10 лв.

   • Newsletter